Fal Hattı
Falcı ara
Astroloji, Mezopotamya'da başlayıp Yunan uygarlığında geliştirilip günümüze kadar gelen gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan oldukça eski bir bilim dalıdır. Astroloji bir bilim dalı olarak diğer bilim dallarını da asırlarca etkilemiştir. Ama günümüzde bu etki gittikçe azalmıştır.
Astroloji gücünü yüzyıllar süren gözlem ve araştırma birikiminden alır.
Astrolojide kullanılan gözlemler, ölçümler ve hesaplamalar birtakım sembolik kalıpların çevresini
belirlemek için kullanılır. Astroloji hayatın sosyal, ekonomik, politik, duygusal ve diğer önemli
alanlarını incelemenize ve bu konularda tahminlerde bulunmanıza yardımcı olur. Astroloji ile
ilgilenenlerin yüzyıllarca süren gözlemleri ve çalışmalarıyla astrolojinin yoruma dayalı açıklamalarını kapsayan geniş bir bilgi ağı oluşturuldu. Bu bilgilere daha sonra kendini iyi yetiştiren modern astrologlar da katkıda bulundu. Astrologlar insan bilincinin profilini çıkararak bunu deneyimler tanımlamak için bilimsel veriler olarak kullanılır.

Çağımız astrologları sayısal bilimlerinden toplanan bilgilerden de yararlanarak bunu astrolojide
kullanırlar. Astroloji fırsat zamanlarını, şanslı dönemleri, doğum haritanızda sizi güç durumda bırakan dönemleri, gecikmeleri gösterir. Gezegenlerin uygun olduğu şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan beklerseniz bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Ama bu dönemlerde gerekli çabayı ve azmi gösterirseniz tüm güçlükleri aşabilir, üstelik farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü açığa çıkarabilirsiniz. Astroloji derin ve geniş bir alanı kapsayan bir temele dayanır. Astrologlar kâinattaki her şeyin birbirine çok derin bağlarla bağlı olduğuna inanır.

Dünya ve dünya üzerinde yaşayanlar, bir vücut ve hücreleri gibi birbirine bağlıdır. Astrolojinin bir yanı da bize bilinçli olarak bu dünyanın anlamını ve bu anlamı hayatlarımıza uygulayışımızı gösterir.
Astrolojinin temelinde sembollerle akıl yürütme ve tümevarım bulunur. Diğer pek çok bilim dalıyla
bağlantısı olan Astroloji sayesinde, doğum haritasının yorumlanmasıyla insanın kişiliği, hayatı,
keşfedilmemiş potansiyelleri, yetenekleri ve ilerleyen zamanlardaki dinamizmi çok rahat tespit
edilebilir.
Geniş bir açıdan ele alındığında astroloji, güçlü sembollerin anlamlı bir şekilde yorumlanmasıyla
ilgilidir. Görünüşte karmaşık ve birbiriyle alakasız gözüken olayların doğru bir astroloji bilgisi çevresinde aslında bizimle direk bağlantılı olabileceği ve bunların bize günlük hayat deneyimleri
olarak dönebileceği ortaya çıkar. Dünya var olduğundan beri insanın yaşamını sürdürmesi için doğaya karşı verdiği savaşta kullandığı en etkili araçlardan bir tanesi de astrolojidir.

Astroloji insan yaşamının ilk dönemlerinde gökyüzünden meydana gelen anlaşılmaz doğa olaylarını kontrol etme çabası sonucunda ortaya çıkmış olan, bugün artık bilimsel değeri tartışılan bir bilimdir. Astrolojide en önemli gezegen güneştir. Çünkü tüm burçlar üzerinde belirleyici bir etkisi vardır.